Ακολουθεί το Σχέδιο Κατευθυντήριων Αρχών που συνέταξε το δίκτυο της ENCOD για να υιοθετηθεί από όλες τις Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης (CannabisSocialClubs) στην Ευρώπη (μέχρι στιγμής λειτουργούν Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και τη Γερμανία).  

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να στείλει σχόλια στο iliosporoi[at]yahoo.grμέχρι τις 30 Νοεμβρίου (τα οποία θα προωθήσουμε στην ENCOD), για να ξεκινήσει έπειτα η πανευρωπαϊκή προώθηση του μοντέλου των Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης μέσα από ένα ευρύ κάλεσμα για ανάπτυξη του μοντέλου σε κάθε χώρα. Σύντομα ένα εγχειρίδιο για τη δημιουργία Κοινωνικών Λεσχών Κάνναβης.  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ (EUROPEANCANNABISSOCIALCLUBS)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011)  

Λόγω της έλλειψης ενός ενιαίου νομικού πλαισίου όσον αφορά την καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση, εμείς, οι καταναλωτές κάνναβης σε όλη την Ευρώπη καταθέτουμε ένα δικό μας μοντέλο (αυτο)ρύθμισης και ελέγχου. Αυτό το μοντέλο, που ονομάζεται Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης (Cannabis Social Club), έχει ως στόχο να αποτρέψει την ανάμειξη των καταναλωτών κάνναβης σε παράνομες δραστηριότητες και να διασφαλίσει ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης είναι εγγεγραμμένοι, μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι μελών που σχηματίζονται από ενήλικα άτομα που καταναλώνουν κάνναβη. Μπορούν να συσταθούν νόμιμα σε οποιαδήποτε χώρα όπου η καλλιέργεια κάνναβης για προσωπική χρήση έχει αποποινικοποιηθεί.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης (ΚΛΚ) οργανώνουν τη συλλογική καλλιέργεια συγκεκριμένων ποσοτήτων κάνναβης αποκλειστικά για ιδιωτική κατανάλωση από τα μέλη τους.

Η παραγωγική ικανότητα των ΚΛΚ υπολογίζεται με βάση το επίπεδο της αναμενόμενης ετήσιας κατανάλωσης των μελών τους, με μια λογική προσαύξηση για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο της αποτυχημένης συγκομιδής και της κλοπής, ενώ συμπεριλαμβάνεται και ένα απόθεμα έκτακτης ανάγκης για άτομα που καταναλώνουν κάνναβη για θεραπευτικούς σκοπούς. Οι εσωτερικοί κανόνες των ΚΛΚ θα συμπεριλαμβάνουν ένα πρωτόκολλο σχετικά με τη διαχείριση αυτού του ενδεχόμενου πλεονάσματος.
Σε αντίθεση με τους διανομείς της κάνναβης που λειτουργούν στην παράνομη αγορά, οι ΚΛΚ είναι πρόθυμες να ανοίξουν διάλογο με τις αρχές ώστε να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους λειτουργίας τους, στα πλαίσια διερεύνησης μιας νομικής ρύθμισης για τη κάνναβη. Οι τοπικές αρχές έχουν συμφέρον από μια τέτοια ρύθμιση, η οποία θα τους επιτρέπει να ελέγχουν τις ΚΛΚ ώστε να διασφαλίσουν τον διαφανή και ασφαλή τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι, δημιουργούν μια εναλλακτική ρύθμιση για τη μαύρη αγορά, εμποδίζουν τη πρόσβαση των ανηλίκων στη κάνναβη, ενώ βοηθούν στη μείωση των δημοσίων δαπανών και δημιουργούν φορολογικά έσοδα. Οι ΚΛΚ έχουν επίσης συμφέρον από μια τέτοια ρύθμιση, δεδομένου ότι θα εξασφαλίσει το νομικό καθεστώς της οργάνωσης και των δραστηριοτήτων τους.
Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης (ΚΛΚ) χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δημοκρατικές διαδικασίες και μη κερδοσκοπικές πρακτικές. Λειτουργούν ως σύλλογοι, με πλήρη διαφάνεια όσον αφορά τα οικονομικά τους, έτσι ώστε τα μέλη να ελέγχουν τους προϋπολογισμούς και πως δαπανώνται τα χρήματα. Οι ΚΛΚ οργανώνουν γενική συνέλευση (τουλάχιστον) μια φορά το χρόνο, όπου ετήσιοι απολογισμοί συζητιόνται και εγκρίνονται. Οι απολογιστικές εκθέσεις περιλαμβάνουν πλήρης ισολογισμούς εσόδων και εξόδων κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται για το σκοπό αυτό (στο καταστατικό).
Οι ΚΛΚ μπορούν να απασχολούν έμμισθο προσωπικό, που θα λαμβάνει εύλογη αμοιβή.

Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης ακολουθούν ένα πρωτόκολλο για την προσχώρηση νέων μελών, που περιλαμβάνει επεξήγηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, εκτίμηση της προβλεπόμενης ποσότητας κατανάλωσης και προσωπική συζήτηση σχετικά με το ιστορικό της χρήσης. Αυτό επιτρέπει τις ΚΛΚ να αναγνωρίσουν περιπτώσεις προβληματικής κατανάλωσης (ψυχοπαθολογικές), και να ανταποκριθούν σε αυτές τις καταστάσεις.
Πριν γίνει μέλος μιας ΚΛΚ, ο αιτών-ούσα πρέπει να δηλώσει ότι είναι χρήστης κάνναβης, ή να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση που να βεβαιώνει ότι έχει διαγνωστεί με μια ασθένεια για την οποία ενδείκνυται η χρήση της κάνναβης, σύμφωνα με τους τακτικά δημοσιευμένους καταλόγους από τη Διεθνή Ένωση για την Θεραπευτική Κάνναβη (
InternationalAssociationforCannabisasMedicine (IACM)).
Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης θα πραγματοποιούν λεπτομερή καταγραφή της κατανάλωσης των μελών τους από τη συλλογική καλλιέργεια (του συλλόγου), σε ένα μητρώο που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τον αριθμό των μελών, τις ποσότητες που μοιράζονται και την ημερομηνία διάθεσης. Σε αυτό το μητρώο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα προστατεύονται. Θα καθορίζεται επίσης ένα ανώτατο όριο για τις ποσότητες που μπορούν να λάβουν τα μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διευκόλυνσης χρήσης από (προμήθεια σε) τρίτους.
Οι Κοινωνικές Λέσχες Κάνναβης θα πραγματοποιούν επίσης
λεπτομερή καταγραφή της παραγωγής, στην οποία θα πιστοποιούνται οι ημερομηνίες του κύκλου των καλλιεργειών, των εφαρμοζόμενων μεθόδων καλλιέργειας, καθώς και των ποσοτήτων που παράχθηκαν και είναι κατάλληλες για κατανάλωση. Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σποραδικά από εκπροσώπους του συλλόγου, για τον έλεγχο της τοποθεσίας, των μέτρων ασφαλείας και για να εκτιμούν τον όγκο της παραγωγής. Οι μέθοδοι καλλιέργειας, η επεξεργασία μετά την συγκομιδή, κλπ, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής γεωργίας, με αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.
Μόλις ελεγχθεί η συγκομιδή και ποσοτικοποιηθεί ο τελικός όγκος παραγωγής, η Κοινωνική Λέσχη Κάνναβης θα εκδώσει γραπτή άδεια σε έναν από τους εκπροσώπους της να μεταφέρει τη κάνναβη από τον τόπο όπου καλλιεργείται στις εγκαταστάσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η ελεγχόμενη διανομή στα μέλη.   http://www.encod.org/info/ON-A-EUROPEAN-CODE-OF-CONDUCT-FOR,3376.html